Privacy persoonsgegevens

Werkenbijdefensie.nl en alle gelieerde websites maken gebruik van onderstaande privacyverklaring teneinde de privacy van zowel interne als externe sollicitanten te waarborgen. Defensie volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de relevante richtlijnen en voorschriften waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Defensie de gegevens van de sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectieprocedures bij Defensie.

Deze privacyverklaring zal telkens worden aangepast aan de meest recente regelgeving. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die door de sollicitant op het (digitale)sollicitatieformulier en de website worden ingevuld, worden door Defensie uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Defensie. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of worden opgeslagen voor andere doeleinden. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces bij Defensie onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij horende kwalificaties, het contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, het - eventueel en indien relevant - contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.

Met "verwerken" van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leidinggeven aan de werving- en selectie-activiteiten binnen Defensie of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. Defensie zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Welke gegevens worden verzameld?

Defensie verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornamen, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant dan wel van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten. Verder kunnen relevant zijn: de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag worden gevraagd.

Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een medische of psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, bijvoorbeeld in het kader van een voorkeursbeleid, vraagt Defensie hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van de sollicitant.

Het bewaren van gegevens

Defensie bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zal Defensie de gegevens bewaren gedurende de tijd waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. Tijdens de online werving- en selectieprocedure dient de sollicitant op het sollicitatieformulier aan te geven of Defensie de sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Beveiliging

Alle gegevens die naar het Defensie Account worden verstuurd maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https.

De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Defensie worden bewaard. De sollicitant heeft het recht om Defensie te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijden. Defensie zal op dit verzoek van de sollicitant ingaan, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.